Lyrics

Fameye – Susuka Lyrics

Fameye – Susuka Lyrics
Fameye – Susuka Lyrics.

We present to you the Lyrics to Fameye brand new single titled “Susuka”.

For the Purpose of Fameye fans and our users here we bring to you the lyrics to the song ‘Susuka

In case you haven’t download the Song yet, check it out below alongside the Lyrics.

Download The Song


Fameye susuka Lyrics

Ye nyinaa na yɜɜbo bra
Accra we dey whɜ bibiaa yɜ animea
Obia ne obia ne hustle minkoa ne medeɜ
Kofi wo sika paa buh ne girl nyɜ
Eeh, edey mean say obra no balance
Nti na meto adeɜ a megyee me balance
Nsa tia nyinaa nyɜ pɜ
Sɜ me hwease banji Magana
Obra me bo yi min bo ma obia
Sɜ me yɜ yie aa minye ma obia
Don’t you say what you don’t know
Ebea na okyena wey ago blow

Eeii woti masemaa aa susuka oo
Ebi wofie susuka oo
Eeii woti masemaa aa susuka oo
Yeah yeah yeah yeah
Mɜhyɜ me wo goal
Eeii woti masemaa aa susuka oo
Ebi wofie susuka oo
Eeii woti masemaa aa susuka oo
Yeah yeah yeah yeah
Mɜhyɜ me wo goal

Papa yaa wope no toto me yi
Nti woyɜ sure sɜ owo sika kyɜn mumuni
Babylon ma masumu ndwo me o
Yɜnyɜ nyame a wompo deɜ minhu woo o
Me bo mpae agya ne oba
Wotii minka paa menim sɜ wo wo ha
Takashi me kuta me wo vim ne kapka
Cos yɜ mu bi no yɜ nni agya ne ena
Yɜdi me adane twapia yay
One day ma omo hu me na omo dwane
Wegya nedeɜ ka medeɜ
Obia wadro obɜkase me me nyɜ
Obra me bo yi min bo ma obia
Sɜ me yɜ yie aa minye ma obia
Don’t you say what you don’t know
Ebea na okyena wey ago blow

Eeii woti masemaa aa susuka oo
Ebi wofie susuka oo
Eeii woti masemaa aa susuka oo
Yeah yeah yeah yeah
Mɜhyɜ me wo goal
Eeii woti masemaa aa susuka oo
Ebi wofie susuka oo
Eeii woti masemaa aa susuka oo
Yeah yeah yeah yeah
Mɜhyɜ me wo goal

ɜyɜ ampa paninfoͻ kaa yɜ sɜ sika frɜ dom
Me nii bi nti me nya bia aa minhyɜ condom
Awia boo ma nkyini sri nkoto
Nsuo bɜto ma na hyɜ wo abufuoo
Obra me bo yi min bo ma obia
Sɜ me yɜ yie aa minye ma obia
Don’t you say what you don’t know
Ebea na okyena wey ago blow

Eeii woti masemaa aa susuka oo
Ebi wofie susuka oo
Eeii woti masemaa aa susuka oo
Yeah yeah yeah yeah
Mɜhyɜ me wo goal
Eeii woti masemaa aa susuka oo
Ebi wofie susuka oo
Eeii woti masemaa aa susuka oo
Yeah yeah yeah yeah
Mɜhyɜ me wo goal

Leave a Comment